Sunday, October 26, 2014

നാമെന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാവാന്‍ യോഗ....

നാമെന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാവാന്‍ യോഗ....
ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മനസ്സമാധാനവും ശാന്തിയും സുഖവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ സുഖം നേടണമെങ്കില്‍ നമ്മെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചാലെ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെ ആത്മ നിയന്ത്രണം വേണമെങ്കില്‍ ചില നിഷ്ടകളും അനുഷ്ടാനവും അറിവും വേണം. അവനവന്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നാമെന്തു ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അതായി മാറാനുള്ള കൃത്യമായ ചിട്ടയൊത്ത ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതിയാണ് യോഗ (അഷ്ടാംഗയോഗം) എന്നു പറയുന്നത്. ലഭ്യമായ അറിവിനെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രായോഗികശാസ്ത്രമാണിത്. മുസ്ലിം എന്ന പദത്തിനു സമര്‍പ്പിതന്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം. ഇസ്ലാം എന്നാല്‍ ശാന്തി. അതുപോലെ അഷ്ടാംഗയോഗമെന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണവ്യക്തിത്വവികാസത്തിനുള്ള എട്ടു പടികള്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ അല്ല.

ÕcµíÄßÄb ÕßµØÈ ÎÞV·¢

çÏÞ· ÉÆJßÈá çÕÆ-B{ßW Èâùá µÃAßÈá ÈßVÕºÈB{áIí. ¨ ÈßVÕºÈBZ ÉøßçÖÞÇßAáçOÞZ ¦ÇáÈßµ ÎÈÖÞØídļí¾zÞV ÕcµíÄßÕßµÞØJßÈá ÈWµáK ¥çÄ ÈßVÕºÈÎÞÏß ÈÎáAá µÞÃÞX ØÞÇßAá¢. ©ÆÞÙøÃJßÈá Éľí¼Üß ÎÙV×ß çÏÞ· ÉÆJßÈí ÈWµáK ÈßVÕºÈÎÞÏ çÏÞ·ÖíºßJÕãJßÈßçøÞÇ ®KÄßæa ¥çÄ ¥VÅ¢ ÕøáK ÈßVպȢ ÕcµíÄßÄbÕßµÞØ ÐÞØáµ{ßW çÉÝíØÈÞÜßxß ÁÕÜÉíæÎaí ®K ÉÆJßÈí ÈWµßÕøáKá. Í·ÕÄí·àÄÏßW çÏÞ·æJ ÈßVպ߂ßøßAáKÄí çÏÞ·¢ ØÎÄbÎáºcçÄ ®KÞÃí. ÎÈØßæa ØÎØíÅßÄßÏÞÃí çÏÞ·¢. ÎÈØßæÈ ØÎÈßÜçÏÞ¿¿áMßAáKæÄÞæA çÏÞ·ÏÞÃí. §çÄ ÈßVպȢ ÕcµíÄßÄbÕßµÞØ ÐÞØáµ{ßW ÈÞ¢ ºV‚ 溇áKá. ·àÄÏßæÜ çÏÞ· µVÎØáµìÖÜ¢ê µVÎJßW µÞÃßAáK µáÖÜÄÏÞÃá çÏÞ·æÎK ÈßVÕºÈÕá¢. ÎÈ£dÉÖ£ÎçÈÞÉÞÏ çÏÞ·ÎßÄcÍßÇàÏçÄê ÎÈØßæÈ ÖÞLÎÞAß ÈßVJáKÄÞÃí çÏÞ·æÎKá µçÀÞÉÈß×JßæÜ ÈßVÕºÈæÎÞæA µÞÃßAáKÄá ÕcµíÄßÄbÕßµÞØJßÈí ¦ÇáÈßµ ÎÈ£ÖÞØídÄ¢ ÈWµáK ÈßVÕºÈBZ ÄæKÏÞÃí. ÉâVà ÕcµíÄßÕßµÞØJßÈí ©ÉçÆÖßAæMG ¥×í¿Þ¢·çÏÞ·JßæÜ çÏÞ·ÞØÈB{ᢠdÉÞÃÞÏÞÎÕᢠÎÞdÄÎÞÃá çÏÞ·æÏKí §Ká ÉøæA æÄxßiøßAæMGßøßAáKá. ÎÈá×cæa ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠØÞÎâÙßµÕᢠ¦vàÏÕáÎÞÏ ØáØíÅßÄßÏÞÃí ¦çøÞ·c¢. ¥ÄßÈá çÕIßÏáU dµÎàµãÄÎÞÏ ®GáÉ¿ßµ{ÞÃí ¥×í¿Þ¢·çÏÞ·¢. 
1. Ï΢ 
2. ÈßÏ΢ 
3. ¦ØÈ¢  
4. dÉÞÃÞÏÞ΢ 
5. dÉÄcÞÙÞø¢ 
6. ÇÞøà
7. ÇcÞÈ¢ 
8. ØÎÞÇß .

çÈGBZ ÈßøÕÇß

D ÖÞøàøßµÎÞÏ ¥Øá~BZ (¼àÕßÄèÖÜà çøÞ·BZ) ÕøÞÄßøßAáKÄßÈá¢, ÕK ¥Øá~BZ dµçÎà çÍÆÎÞAáKÄßÈᢠ

D ÎÞÈØßµÎÞÏ ¥ØbØíÅĵæ{ ¥µxß ÎÈØí ÖÞLÎÞAß ÎçÈÞÌÜ¢ ÕVÇßMßAÞX 

D ³VÎÖµíÄß, ¯µÞd·Ä, µÞøcBæ{ ÎÞùß ÈßKá µÞÃÞÈáU µÝßÕí ®KßÕ ÕVÇßMßAáKá 

D ÈNáæ¿ ÕàfÃBZ, ¼àÕßÄøàÄß, ÎÞÈØßµÞÕØíÅ, ÎÈØßæa ¸¿È ®KßÕ ©¿‚á ÕÞVAÞÈáU ÉiÄß 

D ØbL¢ ¥ØíÄßÄbçJÞ¿á ÄæKÏáU æÉÞøáJæM¿ÜßÈí ØÙÞÏßAáKá 

D ÈßøàfÃÉÞ¿Õ¢ Õ{VJß ØÞfßÏÞÏß ÎÞùßÈßKá µÞøcBæ{ µÞÃÞÈáU µÝßÕí Õ{VJßæÏ¿áAáKá 

D æÈ·xàÕí ºßLµæ{ çÉÞØßxàÕí ¦Aß ÎÞxÞÈáU dÉÞçÏÞ·ßµÉiÄß. 

D ÎÈØßæÈ ¥ÄßØâfíÎÄÏßçÜAá æµÞIáçÉÞÏß ®ˆÞxßæaÏᢠ¥ÈÖbøÄ Äßøß‚ùßÏáKÄßÈá ØÙÞÏßAáKá. 

D ØµÜ ÎÄB{ßÜá¢- dÉÄßÉÞÆß‚ ¦vàÏøÙØcBæ{ ¥ÈáÍÕßAáKÄßÈáU µÝßÕí ÈWµáKá. 

D èÖÖÕµÞÜJá- øâÉæMG ØbÍÞÕøàÄßµæ{ ÎÞxßæÏ¿áAáÕÞÈáU ²øá ÁßêÙßÉíçÈÞGßµí dÉdµßÏ. dµÎàµãÄÎÞÏ øàÄßÏßW ºßGçÏÞæ¿ ÈßÄcÕᢠçÏÞ· ÉøßÖàÜßAáKÄßÜâæ¿ ¼àÕßÄJßÜáIÞµáK ·áÃB{ÞÃßÕ. 
കടപ്പാട്...
®¢. ØáçødwÈÞÅí
çÏÞ·ÞºÞøcX,
Æß §aVÈÞ×ÈW ÖßÕÞÈw çÏÞ· çµdw, çµÞÝßçAÞ¿í.0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

Post a Comment

അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക.........


സ്നേഹപൂര്‍വ്വം,
ഷൌക്കത്ത്..