Be Bold...

In God’s eyes, Love is never absent. In Gods heart forgiveness is never impossible. In Gods embrace, no one is ever alone or forgotten. Be Bold!

Life

Life is not so easy, some things are difficult to attain but if you take the first step of faith you’ll always succeed....

Friends...

No matter who broke your heart, or how long it takes to heal, you’ll never get through it without your friends.... - Oscar Wilde

Be My Friend...

Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend....

Best Friends...

Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say....

Sunday, October 26, 2014

നാമെന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാവാന്‍ യോഗ....

നാമെന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാവാന്‍ യോഗ....
ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മനസ്സമാധാനവും ശാന്തിയും സുഖവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ സുഖം നേടണമെങ്കില്‍ നമ്മെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചാലെ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെ ആത്മ നിയന്ത്രണം വേണമെങ്കില്‍ ചില നിഷ്ടകളും അനുഷ്ടാനവും അറിവും വേണം. അവനവന്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നാമെന്തു ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അതായി മാറാനുള്ള കൃത്യമായ ചിട്ടയൊത്ത ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതിയാണ് യോഗ (അഷ്ടാംഗയോഗം) എന്നു പറയുന്നത്. ലഭ്യമായ അറിവിനെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രായോഗികശാസ്ത്രമാണിത്. മുസ്ലിം എന്ന പദത്തിനു സമര്‍പ്പിതന്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം. ഇസ്ലാം എന്നാല്‍ ശാന്തി. അതുപോലെ അഷ്ടാംഗയോഗമെന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണവ്യക്തിത്വവികാസത്തിനുള്ള എട്ടു പടികള്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ അല്ല.

ÕcµíÄßÄb ÕßµØÈ ÎÞV·¢

çÏÞ· ÉÆJßÈá çÕÆ-B{ßW Èâùá µÃAßÈá ÈßVÕºÈB{áIí. ¨ ÈßVÕºÈBZ ÉøßçÖÞÇßAáçOÞZ ¦ÇáÈßµ ÎÈÖÞØídļí¾zÞV ÕcµíÄßÕßµÞØJßÈá ÈWµáK ¥çÄ ÈßVÕºÈÎÞÏß ÈÎáAá µÞÃÞX ØÞÇßAá¢. ©ÆÞÙøÃJßÈá Éľí¼Üß ÎÙV×ß çÏÞ· ÉÆJßÈí ÈWµáK ÈßVÕºÈÎÞÏ çÏÞ·ÖíºßJÕãJßÈßçøÞÇ ®KÄßæa ¥çÄ ¥VÅ¢ ÕøáK ÈßVպȢ ÕcµíÄßÄbÕßµÞØ ÐÞØáµ{ßW çÉÝíØÈÞÜßxß ÁÕÜÉíæÎaí ®K ÉÆJßÈí ÈWµßÕøáKá. Í·ÕÄí·àÄÏßW çÏÞ·æJ ÈßVպ߂ßøßAáKÄí çÏÞ·¢ ØÎÄbÎáºcçÄ ®KÞÃí. ÎÈØßæa ØÎØíÅßÄßÏÞÃí çÏÞ·¢. ÎÈØßæÈ ØÎÈßÜçÏÞ¿¿áMßAáKæÄÞæA çÏÞ·ÏÞÃí. §çÄ ÈßVպȢ ÕcµíÄßÄbÕßµÞØ ÐÞØáµ{ßW ÈÞ¢ ºV‚ 溇áKá. ·àÄÏßæÜ çÏÞ· µVÎØáµìÖÜ¢ê µVÎJßW µÞÃßAáK µáÖÜÄÏÞÃá çÏÞ·æÎK ÈßVÕºÈÕá¢. ÎÈ£dÉÖ£ÎçÈÞÉÞÏ çÏÞ·ÎßÄcÍßÇàÏçÄê ÎÈØßæÈ ÖÞLÎÞAß ÈßVJáKÄÞÃí çÏÞ·æÎKá µçÀÞÉÈß×JßæÜ ÈßVÕºÈæÎÞæA µÞÃßAáKÄá ÕcµíÄßÄbÕßµÞØJßÈí ¦ÇáÈßµ ÎÈ£ÖÞØídÄ¢ ÈWµáK ÈßVÕºÈBZ ÄæKÏÞÃí. ÉâVà ÕcµíÄßÕßµÞØJßÈí ©ÉçÆÖßAæMG ¥×í¿Þ¢·çÏÞ·JßæÜ çÏÞ·ÞØÈB{ᢠdÉÞÃÞÏÞÎÕᢠÎÞdÄÎÞÃá çÏÞ·æÏKí §Ká ÉøæA æÄxßiøßAæMGßøßAáKá. ÎÈá×cæa ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕᢠØÞÎâÙßµÕᢠ¦vàÏÕáÎÞÏ ØáØíÅßÄßÏÞÃí ¦çøÞ·c¢. ¥ÄßÈá çÕIßÏáU dµÎàµãÄÎÞÏ ®GáÉ¿ßµ{ÞÃí ¥×í¿Þ¢·çÏÞ·¢. 
1. Ï΢ 
2. ÈßÏ΢ 
3. ¦ØÈ¢  
4. dÉÞÃÞÏÞ΢ 
5. dÉÄcÞÙÞø¢ 
6. ÇÞøà
7. ÇcÞÈ¢ 
8. ØÎÞÇß .

çÈGBZ ÈßøÕÇß

D ÖÞøàøßµÎÞÏ ¥Øá~BZ (¼àÕßÄèÖÜà çøÞ·BZ) ÕøÞÄßøßAáKÄßÈá¢, ÕK ¥Øá~BZ dµçÎà çÍÆÎÞAáKÄßÈᢠ

D ÎÞÈØßµÎÞÏ ¥ØbØíÅĵæ{ ¥µxß ÎÈØí ÖÞLÎÞAß ÎçÈÞÌÜ¢ ÕVÇßMßAÞX 

D ³VÎÖµíÄß, ¯µÞd·Ä, µÞøcBæ{ ÎÞùß ÈßKá µÞÃÞÈáU µÝßÕí ®KßÕ ÕVÇßMßAáKá 

D ÈNáæ¿ ÕàfÃBZ, ¼àÕßÄøàÄß, ÎÞÈØßµÞÕØíÅ, ÎÈØßæa ¸¿È ®KßÕ ©¿‚á ÕÞVAÞÈáU ÉiÄß 

D ØbL¢ ¥ØíÄßÄbçJÞ¿á ÄæKÏáU æÉÞøáJæM¿ÜßÈí ØÙÞÏßAáKá 

D ÈßøàfÃÉÞ¿Õ¢ Õ{VJß ØÞfßÏÞÏß ÎÞùßÈßKá µÞøcBæ{ µÞÃÞÈáU µÝßÕí Õ{VJßæÏ¿áAáKá 

D æÈ·xàÕí ºßLµæ{ çÉÞØßxàÕí ¦Aß ÎÞxÞÈáU dÉÞçÏÞ·ßµÉiÄß. 

D ÎÈØßæÈ ¥ÄßØâfíÎÄÏßçÜAá æµÞIáçÉÞÏß ®ˆÞxßæaÏᢠ¥ÈÖbøÄ Äßøß‚ùßÏáKÄßÈá ØÙÞÏßAáKá. 

D ØµÜ ÎÄB{ßÜá¢- dÉÄßÉÞÆß‚ ¦vàÏøÙØcBæ{ ¥ÈáÍÕßAáKÄßÈáU µÝßÕí ÈWµáKá. 

D èÖÖÕµÞÜJá- øâÉæMG ØbÍÞÕøàÄßµæ{ ÎÞxßæÏ¿áAáÕÞÈáU ²øá ÁßêÙßÉíçÈÞGßµí dÉdµßÏ. dµÎàµãÄÎÞÏ øàÄßÏßW ºßGçÏÞæ¿ ÈßÄcÕᢠçÏÞ· ÉøßÖàÜßAáKÄßÜâæ¿ ¼àÕßÄJßÜáIÞµáK ·áÃB{ÞÃßÕ. 
കടപ്പാട്...
®¢. ØáçødwÈÞÅí
çÏÞ·ÞºÞøcX,
Æß §aVÈÞ×ÈW ÖßÕÞÈw çÏÞ· çµdw, çµÞÝßçAÞ¿í.യോഗയ്ക്ക് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍...

യോഗയ്ക്ക് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍...
ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈØßµÕáÎÞÏ ©çz×JßÈᢠ©ÃVÕßÈᢠ¯xÕᢠÎßµ‚ ÕcÞÏÞÎ ÎÞV·B{ßæÜÞKÞÏß §Kí çÏÞ· ÎÞùßAÝßEá. çÏÞ· µãÄcÎÞÏß æº‡áKÄí ¦çøÞ·cJßÈí ȈÄÞæÃKí ÉÀÈBZ æÄßÏßAáKá. æÎÁßçx×X, ÖbØÈ ÎáùµZ, ÕcÄcØíÄ ¥¢·ºÜÈBZ Äá¿Bß Ü{ßÄÕᢠØCàVÃÕáÎÞÏ ÈßøÕÇß ÕcÞÏÞÎ ÎáùµZ çÏÞ·ÏßÜáIí. Éçf Õ{æø dÖiçÏÞæ¿ ÎÞdÄçÎ çÏÞ· 溇ÞX ÉÞ¿áUâ ®KÞÃí ÕßÆ·íÇøáæ¿ ¥ÍßdÉÞÏ¢ ¥æˆCßW ²øá Éçf  æÕ{áAÞX- çÄ‚Äí ÉÞIÞÏß ®Kí ÉùÏáK ¥ÕØíÅ ÕçKAÞ¢.

çÏÞ·æÏMxß  ¥Fí µÞøcBZ1. çÏÞ· 溇áKÄí æµÞIí ÈßøÕÇß dÉçÏÞ¼ÈB{áIí. ÙãÆÏÞçøÞ·c¢ æ΂æM¿áJáKÄßÈá¢, øµíÄ ØNVÆ¢ µáùÏíAáKÄßÈá¢, ÎÞÈØßµ ØNVÆ¢, çÉ¿ß, ÆàV¸µÞÜÎÞÏáU È¿áçÕÆÈ §ˆÞÄÞAáKÄßÈí çÉÞÜᢠçÏÞ·  ËÜdÉÆÎÞÃí. 


2. ºßÜ ØÞÙºøcB{ßW çÏÞ· æµÞIí ËÜ¢ µßGÃæÎK߈.  ¦VèdÄxßØí çÉÞÜáU çøÞ·BZAí ØNßdÖ ËÜB{ÞÃí µßGÞùáUÄí. ¦ØíÎÏíAí çÏÞ· ËÜdÉÆΈ.

3. ¥ÕøÕøáæ¿ ÖÞøàøßµ ÉøßÎßÄßµZAÈáØøß‚í çÕâ çÏÞ·Þ ÎáùµZ ÄßøæE¿áAÞX. ·VÍßÃßµ{á¢, ±âçAÞÎ, ØÏxßA Äá¿BßÏ çøÞ·B{áUÕøá¢, ©ÏVK øµíÄ ØNVÆÎáUÕøᢠµÀßÈÎÞÏ ÕcÞÏÞÎÎáùµZ ²ÝßÕÞAâ.


4. Õ{æø dÖiçÏ޿ᢠØáøfßÄÄbçJ޿ᢠµâ¿ß ÎÞdÄçÎ ÕcÞÏÞÎ ÎáùµZ 溇ÞX ÉÞ¿áUâ. ³çøÞ ÕcµíÄßµ{áç¿ÏᢠÖÞøàøßµ ØÞÙºøcBZ ÕcÄcØíÄÎÞÏßøßAá¢. ¥ÄßÈÞW ¥ÕøÕøáæ¿ µÝßÕßÈÈáØøß‚áU çÏÞ· ÎáùµZ ÄßøæE¿áAâ. ÉøßÖàܵæa ØÞKßÇcJßçÜÞ ÈßVçgÖdɵÞøçÎÞ çÏÞ· 溇áKÄÞÕᢠ©ºßÄÎÞÏ ÎÞV·¢. ®æLCßÜᢠÖÞøàøßµ dÉÖíÈBZ ©æICßW ¥Äí ÉøßÖàܵæÈ ¥ùßÏßAÞÈᢠdÖißAâ

5. çÏÞ· ÖàÜß‚í Äá¿BᢠÎáXÉí ¯æÄCßÜáæÎÞøá ¦çøÞ·c ÕßÆ·íÇæÈçÏÞ çÁÞµí¿æùçÏÞ µÞÃáKÄí ȈÄÞÃí. ÈNáæ¿ ÖÞøàøßµÞçøÞ·cæJ Ø¢Ìtß‚ µãÄcÎÞÏ ÇÞøà ÕßÆ·íÇÈßW ÈßKí ÜÍßAáçOÞZ ¥ÄßÈÈáØøß‚áU çÏÞ·ÞÎáùµZ ¥ÍcØßAÞX ØÞÇßAáKá.

Thursday, June 13, 2013

Secret Codes for your Android Phones

Secret Codes for your Android Phones1. Complete Information About Your Phone

*#*#4636#*#*


This Code Can Be Used To Get Some Interesting Information About Your Phone And Battery.


It Shows Following 4 Menus On Screen:


 • Phone Information
 • Battery Information
 • Battery History
 • Usage Statistics

2. Factory Data Reset

*#*#7780#*#*


This Code Can Be Used For A Factory Data Reset. It'll Remove Following Things:

 • Google Account Settings Stored In Your Phone
 • System And Application Data And Settings
 • Downloaded Applications It'll NOT Remove:
 • Current System Software And Bundled Application
 • SD Card Files Ex: Photos, Music Files, Etc.
Note: Once You Give This Code, You Get A Prompt Screen Asking You To Click On "Reset Phone" Button. So You Get A Chance To Cancel Your Operation.

3. Format Android Phone


*2767*3855#

Think Before You Give This Code. This Code Is Used For Factory Format. It'll Remove All Files And Settings Including The Internal Memory Storage. It'll Also Reinstall The Phone Firmware.


Note: Once You Give This Code, There Is No Way To Cancel The Operation Unless You Remove The Battery From The Phone. So Think Twice Before Giving This Code.


4. Phone Camera Update

*#*#34971539#*#*


This Code Is Used To Get Information About Phone Camera. It Shows Following 4 Menus:

 • Update Camera Firmware In Image (Don't Try This Option)
 • Update Camera Firmware In SD Card
 • Get Camera Firmware Version
 • Get Firmware Update Count
WARNING: Never Use The First Option Otherwise Your Phone Camera Will Stop Working And You'll Need To Take Your Phone To Service Center To Reinstall Camera Firmware.

5. End Call/Power
*#*#7594#*#*

This One Is My Favorite One. This Code Can Be Used To Change The "End Call / Power" Button Action In Your Phone. Be Default, If You Long Press The Button, It Shows A Screen Asking You To Select Any Option From Silent Mode, AirPlane Mode And Power Off.


You Can Change This Action Using This Code. You Can Enable Direct Power Off On This Button So You Don't Need To Waste Your Time In Selecting The Option.


6. File Copy For Creating Backup

*#*#273283*255*663282*#*#*

This Code Opens A File Copy Screen Where You Can Backup Your Media Files E.G. Images, Sound, Video And Voice Memo.

7. Service Mode

*#*#197328640#*#*


This Code Can Be Used To Enter Into Service Mode. You Can Run Various Tests And Change Settings In The Service Mode.

8. WLAN, GPS And Bluetooth Test Codes

*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* OR *#*#528#*#* - WLAN Test (Use "Menu" Button To Start Various Tests)

*#*#232338#*#* - Shows WiFi MAC Address

*#*#1472365#*#* - GPS Test

*#*#1575#*#* - Another GPS Test

*#*#232331#*#* - Bluetooth Test

*#*#232337#*#* - Shows Bluetooth Device Address


9. Codes To Get Firmware Version Information

*#*#4986*2650468#*#* - PDA, Phone, H/W, RFCallDate

*#*#1234#*#* - PDA And Phone

*#*#1111#*#* - FTA SW Version

*#*#2222#*#* - FTA HW Version

*#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist Number


10. Codes To Launch Various Factory Tests

*#*#0283#*#* - Packet Loopback

*#*#0*#*#* - LCD Test

*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* - Melody Test

*#*#0842#*#* - Device Test (Vibration Test And BackLight Test)

*#*#2663#*#* - Touch Screen Version

*#*#2664#*#* - Touch Screen Test

*#*#0588#*#* - Proximity Sensor Test

*#*#3264#*#* - RAM Version
ENJOY....♥♥♥


Leave Your Comments....
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

Tuesday, June 11, 2013

കൊളസ്ട്രോള്‍ ( CHOLESTEROL )

കൊളസ്ട്രോള്‍
നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക

നിത്യജീവിതത്തില്‍ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്കേള്‍ക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ്‌ കൊളസ്ട്രോള്‍ അഥവാ കൊഴുപ്പ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലത്ത്കായികമായ ജോലികള്‍ യന്ത്രങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുത്തു അലക്ഷ്യമായി തിന്നും കുടിച്ചും ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം രൂപപ്പെട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ശരീരം കായികമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ കഴിക്കുന്ന കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലെ കൊഴുപ്പുകള്‍ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ക്രമേണ അത് അളവിലധികം വര്‍ധിച്ചു രോഗാതുരമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലെക്കെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് കൊഴുപ്പ് ?

ശരീരത്തിനാവശ്യമായ മെഴുകുപോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കൊഴുപ്പ്. ഇത് അളവില്‍ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇത് അപകടകാരിയാവുന്നു.
     
  നമ്മള്‍ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോള്‍ അതിലടങ്ങിയ കൊഴുപ്പ് ആമാശയം വലിച്ചെടുത്ത് കരളിലെത്തിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവ കോശങ്ങളില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. കരളില്‍ വെച്ച് ഈ കൊഴുപ്പ് കൊളസട്രോളായും TRIGLYCERIDES ആയും വേര്‍തിരിക്കപ്പെടുന്നു.
      
ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളും LIPOPROTEINS ന്‍റെ രൂപത്തിലായി രക്തത്തിലൂടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
        
LIPOPROTEINS മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്.
 • VERY LOW LIPOPROTEINS (VLDL)
 • LOW DENSITY LIPOPROTEINS (LDL)
 • HIGH DENSITY LIPOPROTEINS (HDL)


ചില കോശങ്ങള്‍ LDL ശേകരിച്ചു രക്തക്കുഴലുകള്‍ക്ക് പുറമേ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ATHEROSCLEROSIS എന്ന രോഗമായിത്തീരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി രക്തക്കുഴലുകള്‍ ചുരുങ്ങി അത് ഹൃദയാഘാതത്തിനു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
        
 LDL നെ മോശം കൊലോസ്ട്രോള്‍, HDL നെ നല്ല കൊലോസ്ട്രോള്‍ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിനു കൊടുക്കുന്ന കായികമായ പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെ മോശം കൊളസ്ട്രോളിനെ ശേഖരിച്ചു കരളിലെത്തികുകയും ഹൃധയാഘാതമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത  കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശോധന നടത്തുമ്പോള്‍ LDLന്‍റെയും HDLന്‍റെയും അളവ് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്.


രോഗനിര്‍ണ്ണയം

രക്ത പരിശോധനയിലൂടെയാണ് കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് നിര്‍ണ്ണയിക്കാനുള്ള പ്രധാന പരിശോധന നടത്തുന്നത്. മൂന്നു രീതിയിലുള്ള പരിശോധനാഫലം രോഗിക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

 1. ആകെയുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ്.
 2. LDL
 3. HDL
ഇവക്കു ആകാവുന്ന അളവുകള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.അമിതമായ കൊഴുപ്പിനെ കൂടുതല്‍ ഹൃധയാഘാതമുണ്ടാകാന്‍കാരണമായ മറ്റു വിഷയങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


 1. പുകവലി 
 2. ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം 
 3. പ്രമേഹം 
 4. 35 ല്‍ താഴെയുള്ള HDL ന്‍റെ അളവ് 
 5. 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാര്‍ , 55 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍..
 6. സ്ത്രീകളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന നേരത്തെയുള്ള ആര്‍ത്തവ വിരാമം.
 7. പാരമ്പര്യമായ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത.

ശരീരത്തില്‍ കൊഴുപ്പ്‌ കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ 

പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള കൊഴുപ്പ് കലര്‍ന്ന ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ കഴിക്കുക വഴിയും, ചില രോഗങ്ങള്‍ പിടി പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗികള്‍ക്കും കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് ശരീരത്തില്‍ കൂടുന്നു. പ്രമേഹം, തൈറോയ്ട് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയല്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനവും, പൊണ്ണത്തടി (Obesity), മാനസിക പിരിമുറുക്കം എന്നിവയും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടും.
   
 അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവില്‍ ഖര രൂപത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കൊഴുപ്പിനെ സാച്ചുരേറ്റട് ഫാറ്റ് (SATURATED FAT) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിനു ഒലിവ് എണ്ണ, വെജിറ്റബള്‍ ഓയില്‍ തുടങ്ങിയവ.
    
 കൂടുതല്‍ സാച്ചുരേറ്റട് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നതുമൂലം LDLന്‍റെ അളവ് കൂടുകയും ശരീരത്തില്‍ പെട്ടന്ന് രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചികിത്സാ രീതികള്‍ 

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കണം.കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സകള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം. കൂടുതലായ കൊഴുപ്പിനെ കുറക്കാന്‍ പറ്റിയ ഉത്തമ മാര്‍ഗ്ഗം കൂടുതലായി കൊഴുപ്പ് കലര്‍ന്ന ആഹാര പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഉത്തമം. കൂടാതെ ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കുക, പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക, തൈറോയിട് പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിവയെല്ലാം കൊഴുപ്പിനെ കുറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.ഇത് കൊണ്ട് കുറയുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഔഷധങ്ങള്‍ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആഹാരക്രമം

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ആഹാരക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചാല്‍ ശരീരത്തില്‍ കൊഴുപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്താം.


 1. ഒരു ദിവസം 30 ശതമാനം കലോറിസ് മാത്രമേ കൊഴുപ്പ് ഉള്‍പ്പെട്ട ആഹാരമാകാന്‍ പാടുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഒരു യുവാവിനു  ഇതിന്റെ അളവ്  66 ഗ്രാം ആകാം.
 2. പ്രായപൂര്‍ത്തി ആയ ഒരാളില്‍ ആഹാരത്തിന്റെ സാച്ചുരേറ്റട് ഫാറ്റിന്‍റെ അളവ് 8-10 ശതമാനത്തില്‍ കൂടാന്‍ പാടില്ല.അത് 18 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 3. 300 Mg ല്‍ കൂടുതല്‍ കൊഴുപ്പ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാന്‍ പാടില്ല.
 4. ഒരു ദിവസം 1500 Mg ല്‍ കൂടുതല്‍ സോഡിയം ശരീരത്തില്‍ എത്താന്‍ പാടില്ല.അമിത ഭാരമുള്ളവര്‍ മുടങ്ങാതെ വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഔഷധമിശ്രണ ചികിത്സ 

ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന LDL ന്‍റെ അളവ് കുറച്ചു കരളിലെ LDL നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് STATINS ( ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് Lovastin, Atowastin, Simvastin എന്നിവ ).
     
ശരീരത്തിനു താങ്ങാന്‍ കഴിയുന്ന പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെ ഈ മരുന്നിനുള്ളൂ. അതായത് വയറിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത, മലബന്ധം, സന്ധി വേദന തുടങ്ങിയവ. ചിലരില്‍ കരളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സ്വാഭാവികമായും നടക്കാറില്ലാത്തതായും കാണപ്പെടുന്നു.
   
  ചില രോഗികളില്‍ ഈ മരുന്നിന്റെ ഫലമായി ഞരമ്പുകള്‍ക്കും പേശികള്‍ക്കും നാശം സംഭാവിക്കുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. ആ രോഗിക്ക് മൂത്രത്തില്‍ നിര വിത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു. Nicotinic Acid നു LDL ന്‍റെ അളവ് കുറച്ചു HDL ന്‍റെ അളവ് കൂട്ടാന്‍ സാധിക്കും. ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശത്തോടെ ഇവ രോഗികള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 
LEAVE YOUR COMMENTS......സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

Friday, June 7, 2013

TYPE BOLD, ITALIC AND STRIKE-THROUGH IN GOOGLE PLUS

TYPE BOLD, ITALIC AND STRIKE-THROUGH IN GOOGLE PLUSGoogle plus is a social service website from Google.  Now I share a simple trick to type bold or italics letter in Google plus.


First go to Google+

To add formatting to your text, use the simple trick below.


 • *bold*    :   add * before and after the text.
Example  :   *snehapoorvvam*  =   snehapoorvvam

 • _italic_   :   add _ before and after the text.
Example  :   _snehapoorvvam_    =  snehapoorvvam

 • -strike-through-   :   add - before and after the text.
Example  :   -snehapoorvvam-   =   snehapoorvvam
Leave your comments......if u like this trick........
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

HOW TO USE PEN DRIVE AS RAM MEMORY IN WINDOWS 7 & VISTA

HOW TO USE PEN DRIVE AS RAM MEMORY IN WINDOWS 7 & VISTA

Friends Do you want to make an external RAM in your system without any software. Ready Boost option help to make your Pen drive as external RAM. Windows 7 and Vista comes with a ready boost option. Ready Boost is a disk cache component of Microsoft Windows, first introduced with Microsoft's Windows Vista in 2006 and bundled with Windows 7 in 2009.It works by using flash memory, a USB flash drive, SD card, Compact Flash, external hard drive or any kind of portable flash mass storage system as a cache. Follow instruction make a External RAM.


 • Format your Pen Drive with FAT file System.
 • Now go to My Computer >> right click on your pendrive >> Properties >> Select Ready Boost.
 • Select use this device.  Choose maximum space to reserve system speed.
 • Click  APPLY  >>  OK
 • Your ready boost pen drive is ready.

Recommendations :

 • Do NOT pull flash drive out of USB Port while it is being used as a ReadyBoost device. 
 • Do NOT save any data files on the flash drive when it is being used as ReadyBoost device.Leave your comments.........സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

DIFFERENCE BETWEEN BITMAP IMAGES AND VECTOR GRAPHICS

DIFFERENCE BETWEEN BITMAP IMAGES AND VECTOR GRAPHICS


It’s almost impossible to discuss graphics software without first establishing an understanding of the difference between the two major 2D graphics types. Computer graphics fall into two main categoriesBitmap and Vector. You can  work with both type of graphics in Photoshop, moreover, a Photoshop file can contain both Bitmap and Vector data. Understanding the difference between the two categories helps you create, edit and import artwork.
About Bitmap Images

Bitmap images technically called Raster Images are made up of a grid of dot known as pixels. Pixels are picture element; tiny dots of individual color that make up what you see on your screen. All there tiny dots of color come together to form the image you see. the typical computer monitor has 72 or96 pixel per inch,depending on your monitor and screen setting. When working with Bitmap images, you edit pixels rather than object or shapes. Bitmap images are the  most common electronic medium for continuous-tone image such as Photographs or Digital painting,because the can represent subtle gradations of shades and color.
Bitmap images can lose detail when scaled on screen because they are resolution dependent,they contain a fixed number of pixels,and each pixel is assigned a specific location and color value.Bitmap images can look jagged if they’re printed at too low a resolution because the size of each pixel is increased.
Example: Adobe Photoshop, MS Paint

About Vector Graphics

Vector graphics are made up of mathematically defined lines and curves called vector.This means that you can move, resize, or change the color of a line without losing the quality of graphics. Vector graphics are resolution independent that is, they can be scaled to any size and printed at any resolution without losing detail or clarity . As a result, vector graphics are the best choice representing bold graphics that must retain crisp lines when scaled to various size (logos,for example).
Vector graphics have many advantages, but the primary disadvantage is that they’re unsuitable for producing photo-realistic imaginary.Vector graphics are usually made up of solid areas of color or gradients,but they cannot depict the continuous subtle tone of a photograph. That’s why most of the vector graphics you see tend to have a cartoon like appearance.
Example:Adobe Illustrator,Leave your comments below.......സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

HOW TO MAKE SYMBOLS WITH KEYBOARD

HOW TO MAKE SYMBOLS WITH KEYBOARDFriends, Now i share a useful information to create symbols with keyboard in windows operating system.  Also you can find letters like, A,B,C,D  from this trick. 
Try it and enjoy……


Alt + 0153..... ™... trademark symbol 
Alt + 0169.... ©.... copyright symbol 
Alt + 0174..... ®....registered ­ trademark symbol 
Alt + 0176 ...°......degre ­e symbol 
Alt + 0177 ...±....plus-or ­-minus sign 
Alt + 0182 ...¶.....paragr ­aph mark 
Alt + 0190 ...¾....fractio ­n, three-fourths 
Alt + 0215 ....×.....multi ­plication sign 
Alt + 0162...¢....the ­ cent sign 
Alt + 0161.....¡..... ­.upside down exclamation point 
Alt + 0191.....¿..... ­upside down question mark 
Alt + 1.......☺....sm ­iley face 
Alt + 2 ......☻.....bla ­ck smiley face 
Alt + 15.....☼.....su ­n 
Alt + 12......♀.....f ­emale sign 
Alt + 11.....♂......m ­ale sign 
Alt + 6.......♠.....s ­pade 
Alt + 5.......♣...... ­Club 
Alt + 3.......♥...... ­Heart 
Alt + 4.......♦...... ­Diamond 
Alt + 13......♪.....e ­ighth note 
Alt + 14......♫...... ­beamed eighth note 
Alt + 8721.... ∑.... N-ary summation (auto sum) 
Alt + 251.....√.....s ­quare root check mark 
Alt + 8236.....∞..... ­infinity 
Alt + 24.......↑..... ­up arrow 
Alt + 25......↓...... ­down arrow 
Alt + 26.....→.....ri ­ght arrow 
Alt + 27......←.....l ­eft arrow 
Alt + 18.....↕......u ­p/down arrow 
Alt + 29......↔...lef ­t right arrow
Leave a comment if u like this trick......

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

Sunday, February 10, 2013

Staying Cool and Hydrated on Hot Summer Days


Staying Cool and Hydrated on Hot Summer Days


The summer season is upon us and it's time to think about preventing dehydration and heat-related illness. Although the country is mostly ‘hot’ except for two to three months yearly, people who get used to the weather must still be aware of the dangers of the summer season.

While everyone may complain of the blazing hot days of summer, there are groups of people more vulnerable to suffer from dehydration and heat-related illness during this season. Extra care therefore is required for these groups.

Children: When summer vacation from school arrives, most children
spend a great deal of time outdoors being active. Because children
have a larger surface area in relation to body mass, they often gain heat
faster than adults when the outside air temperature is higher than body
temperature. For children, a schedule should be followed on when
they should take in some liquid.Athletes and exercisers: People who spend hours training and competing
in the hot summer sun often do not have an adequate intake of fluids to make up for the loss of fluids caused by their activities. Some formulated drinks for athletes contain essential sodium and minerals to
help athletes fight excessive heat during the season. It is advisable for this group to take in more than their usual intake of clear liquids while training. Regular jogging at the park is important. It must not be discontinued with the weather allowing. If it is extremely hot even in late afternoon, or if there is a sandstorm, it is advisable not to venture outside.


Outdoor workers: Workers such as landscapers, construction crews, police officers, and others who spend most of their days in the heat often have little time for bathroom breaks or for drinking fluids, as a result these workers may not consume enough fluids during their workdays. This is dangerous as they may suffer not only from dehydration but also from heat stroke. It is advisable that they bring bottled water with them and cool off when needed by retreating to a shaded area.

Elderly people: There is a fine line between how heat affects most adults and how is can affect the elderly in a more profound way. It's is extremely important for senior citizens to practice a gradual acclimatization to heat that puts emphasis on hydration.


Drinking for Hydration
The best time to consume fluids is before you are thirsty -- by the time you are thirsty, your body is already dehydrated. It's best to drink on a schedule when it is hot outside. Avoid drinks containing caffeine while in the sun or heat. These types of drinks stimulate the production of urine thereby promoting dehydration. The best drink still is water.Signs and Symptoms of Dehydration


 • Dry lips and tongue
 • Headache
 • Weakness, dizziness, or extreme fatigue
 • Concentrated urine that appears darker than normal
 • Nausea
 • Muscle cramps.

Protecting yourself from the heat
The allure of the beach in the summer season should make you better aware of the dangers of the summer heat, especially for children. If going outdoors during the day is unavoidable; it is advisable to follow these practical tips to protect you from extreme summer heat:

 • wear light & loose clothing, preferably 100% cotton
 • use sunscreen lotions (Factor 30 minimum)
 • avoid direct sunlight, especially between 10am to 3pm
 • wear a hat or cap when possible
 • bring a bottled water with you

When swimming at the beach, avoid staying under the sun for too long. Put on sunscreen lotion liberally, and do so after every two hours. Do not forget to bring calamine lotion in case your children suffer from sunburns.

Most important, however, is for you to enjoy the summer season. While most of us may go to cooler places elsewhere, it is best to understand the dangers pose by the summer heat. Now that you know what to do and avoid, go and enjoy the summer!
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...

Saturday, February 9, 2013

7 Things You Didn’t Know VLC Could Do...7 Things You Didn’t Know VLC Could Do...

1. Rip DVDs


VLC includes a basic DVD ripper. You probably would never use it when there are better DVD rippers available, but it helps to know that you can in fact, get a decent quality DVD rip with VLC. To rip a movie follow these steps: Go to the Media menu and choose Convert–>Save. Click on the Disc tab.

-- Here you can adjust the Starting Position and rip only specific titles or chapters.
-- Enter file name making sure to end with .MPG, and start ripping.
-- Click Save.

2. Record Videos


With the new VLC, you can record videos during playback. The record button is hidden by default. To see it, click on View–>Advanced Control. The record button will now appear. Clicking on the button while playing a movie or video will start recording. Cliking again will stop recording.

3. Play RAR files


Do you know VLC can play videos zipped inside RAR files? They play like normal video files and you can even use the seek bar. If the RAR file is split into several files, no problem. Just load the first part (.part001.rar ) and it will automatically take the rest of the parts and play the whole file.

4. Play in ASCII Mode


VLC media player has an amusing ability, to playback movies in ASCII art. To enable ASCII mode, open VLC media player and click on Tools –>Preferences. Open the section “Video” section and under “Output” select “Color ASCII art video output” from the drop down menu. Save it. Now play any video file to enjoy the ASCII art.

5. Listen to Online Radio


VLC includes hundreds of Shoutcast Radio Stations. You just need to enable it through Media –>Services Discovery –> Shoutcast radio listings. Now, open the Playlist and browse through the stations.

6. Convert Audio and Video Formats


In VLC you can convert video and audio files from one format to another. Several different formats are supported like MP4, WMV, AVI, OGG, MP3 etc. To access the converter:
-- Go to Media –>Convert/Save.
-- Load the file you want to convert using the Add button and click Convert.
-- Now choose the output format and output file location.

7. Download YouTube and Other Online Videos


First grab the URL of the YouTube video page. Now click on Media –>Open Network Stream. Paste the URL and click Play.
Once VLC starts streaming the video, click Tools –>Codec Information and at the bottom of the window you will see a Location box. Copy the URL and paste it on your browser’s address bar. The browser will now download the file which you can save it to your hard disk. Alternatively, you can record the video.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം...